کیوکوشین کان کاراته گیلان


 

 

 

 

+ نوشته شده توسط شیهان علی قاسم زاده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ و ساعت 12:56 |

 

                           http://www.sharefile.ir/uploads/1435567768.jpg

كاراته سبكی از ورزش های رزمی است كه مخصوص كشورژاپن است . كلمه كاراته به معنای روش مبارزه با دست خالی و شامل ضربه های سريع دست و پامی باشد. مشهور است كه قدمت كاراته به بيشتراز۵۰۰۰ سال می رسد. يكی ازاستادان اوليه ومبتكران اين فن( بوديدهاراما ) است كه  حدود ۵۲۵ سال قبل از ميلاد مسيح می زيسته است . وی كه از پيشوايان مذهبی بودايی بوده به تنهايی ازهند بهراه افتاد و پس ازراهپيمايی  چند هزاركيلومتری خود وباپشت سر گذاشتن موانع طبيعی بسيارو مشكلات  موجود درآن به چين رسيد ودر ايالت (هون نان) و معبد شائولين اقامت كرد . اين فن (كاراته) اززمانی رواج يافت كه حكومت استبدادی درچين به منظورجلوگیری  از ورزيده شدن مخالفان و همچنين  تحت كنترل درآوردن مردم * استفاده ازسلاح سرد را ممنوع كردند به همين دليل مردم بسوی آموزش هنرمبارزه بادست خالی روی آوردن . اين مسئله باعث رشدوشكوفايی ورزشی مثل کاراته شد.كه يكی ازاين سبك ها بنام كيوكوشين كای توسط سوسای ماسوتاتسواویاما پایه گذاری شد .

کیوكوشين كای ازسه لغت كيوكو به معنای بالاترین نهايت شین  به معنای حقيقت روح و كای به معنی گروه وانجمن به وجودآمده است . اين سبك به گفته ماسو تاتسو اوياما * يك مبارزه واقعی ازراه نزديك است دراين سبك برای كاستن مقاومت حريف تكنيكها بطورمتوالی اجرا می شود و تاكيد زيادی روی تمرينات تنفسی واستقامت دارد . *

۱- در۲۷جولای ۱۹۲۳میلادی ماسوتاتسواوياما ازيك خانواده نجيب زاده يا اشرافی امروزی به دنيا آمد . به دنيا آمدن اوهمزمان شد با اشغال نظامی كره توسط ژاپنی ها درجنگ جهانی اول .» « جوانی که بعدها ماسوتاتسواویاما  نام گرفت و سوسای انجمن جهانی کیوکوشین شد بدنیا آمد.»

۲- در سال ۱۹۲۵میلادی خانواده اش برای اينكه از اشغال نظامی ها درامان باشند سوسای اویاما دركودكی به منزل خواهرش در( منچویا Manchuia ) فرستاده شد. تا درمزرعه خواهرش زندگی كند. درآنجا بود كه يك كارگر فصلی كه ازچين می آمدزندگی اوراعوض كرد.اين كارگربه فنون رزمی آشنا بود وسوسای اويامای ۹ ساله مجذوب اوشد. اسم اين كارگر ( لیLie ) بود كه ماسوتاتسواوياما دراين مورد می گويد : اولين معلم من خيلی سخت گير بود . اوبه من يك بذرداد تا در زمين بكارم بعد وقتی كه آن بذرجوانه زد هرروزمرا مجبورمی كرد تا روزی ۱۰۰ مرتبه ازروی آن بپرم . اين درخت روز به روز بزرگترمی شد ومن يك روزمتوجه شدم می توانم از ديوار پشتی خانه به سادگی بپرم .

همزمان با جوانه زدن ورشد كردن آن درخت بذر هنرهای رزمی دردرون ماسوتاتسواوياما جوانه زد ورشد كرد آن قدرزياد كه آوازه نام او درجهان پيچيد .

۳- در سال ۱۹۳۶میلادی ماسوتاسواویاما در۱۵ سالگی وارد مدرسه ابتدائی درسئول کره شد ودرآنجا زیرنظرآقای( Yi) کمپوی چینی رافرا گرفت.اوبعد از ۲ سال تعليم ودر حالی كه به سن نوجوانی رسيده بود وی تکنیک ۱۸دست رابا مهارت کامل آموخت و در سال دوم معادل درجه شودان (دان ۱ Shodan ) شد.

۴- در سال ۱۹۳۸ ميلادی ماسو تاتسواوياما به دنبال برادرش كه در مدرسه نظامی ژاپنی ها درس می خواند به توكيو رفت.وارد مدرسه هوائی( یاماناشی Yamanashi Air way ) در ژاپن شد. اویاما زیر نظر( گی چین فونا کوشی Gichin Funakoshi ) یکی ازسه نفرپیشگامان کاراته ژاپن وهمچنین آقای( سونی چو Sonei ChU) که اویک کره ای بود به فراگیری کاراته پرداخت. سونی چودرروش ( گوجو Go ju ) کاراته سرآمد عهد خود بود و این رشته را به ژاپن معرفی کرد .

۵- در سال ۱۹۴۰ ميلادی ماسوتاتسو اویاما وارد دانشگاه (تاکوشوکو Takushoku ) شد. ودو سال در آنجا ماند وهرروز ۲ ساعت زير نظر استاد بزرگ ( گی چين فوناكوشی ) تمرين می كرد آن زمان وی درجه نی دان( دان ۲) رااخذ کرده بود.

۶- در سال۱۹۴۵ميلادی ماسوتاتسو اویاما درخلال سالهای جنگ اوبه تحصيل وتمرين كاراته پرداخت وبعدازجنگ جهانی دوم دريك موسسه تحقيقاتی مشغول به كارشد وانیسیتوی تحقیقات کاراته ( ایو Eiwa ) را در( سی نامی کو Sinami ku ) توکیو افتتاح کرد.

۷- در سال ۱۹۴۶ميلادی ماسوتاتسو اویاما وارد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه (واس دا Waseda ) شد . او با دونويسنده مشهور ژاپنی به نامهای (اشی يوشی كاوا Eiji Yoshikawa. شيرواوزاكی Shiro ozaki ) آشناه شد برای تمرینات انفرادی به کوه ( می نوبی ) می رود کتاب ( یوشی کاوا ) را نیز به همراه خود به کوهستان می برد. وی از آن جهت که محل تمرینات ( موساشی ) همین کوهستان بوده است آنجا را انتخاب می کند. در همين زمان او با مدرسی شوتوكان كارآشنا شد وزير نظر استاد ( فوناكوشی Funakoshi) گيكو به تمرين پرداخت. و زير نظراين استاد به( دان ۴) كاراته دست پيدا كرد .

۸- در سال ۱۹۴۷ميلادی او كه نامش ( جويونگ ای) بود بعدها تابعيت ژاپن را پذيرفت و نامش را به ماسوتاتسو اویاما تغيير داد ودراولین مسابقات قهرمانی ژاپن که پس از اتمام جنگ در شهر( کیوتو Kyoto ) برگزار شد شرکت کرد وقهرمان آن دوره شد.

۹- درسال ۱۹۴۸ ميلادی ماسوتاتسو اویاما تصمیم می گیرد زندگی خود را وقف کاراته نماید وتنهائی بمدت ۱۸ماه در کوهستان منطقه ( چیبا  Chiba ) واقع در(کیو سومی Kiyosumi ) به تمرین وتکمیل روش کاراته می پردازد . البته همین مدت کافی بود تا ماسوتاتسو اویاما روش و فلسفه خود را به نام « مرگ با یک ضربه » که تعبیری است ازجمله ( I chi gehi hissatsu) به تکامل برساند .

۱۰- درسال ۱۹۵۰ ميلادی ماسو تاتسواوياما نبرد با یک گاو وحشی در( چیبا ) به جنگ پرداخت . روش او ضربه زدن به پیشانی گاو بود . در این مدت اوشاخ ۴۷ گاووحشی را با تیغه دست ( شوتوShuto ) شکست که ازآن میان ۴ گاو درجا کشته شدند.

 

             http://www.sharefile.ir/uploads/1435550165.jpg

      

۱۱- در سال  ۱۹۵۱ ميلادی ماسوتاتسو اویاما تعلیم کاراته به ارتش آمریکا راآغازکرد. اوهمزمان به تعلیم کاراته در( دوجوی سون Sone dojo ) درمنطقه ( چیبا ) پرداخت در آن زمان وی (دان۵) جودو رانیز دریافت کرده بود.

۱۲- در سال۱۹۵۲ ميلادی یک انجمن کاراته در آمریکاماسوتاتسو اویاما را دعوت کرد وی طی ۳۲ جلسه به ۷ مبارزه « که درمقابل بکسورها وکشتی کج کاران آمریکایی شرکت نمود » بدون شکست به پیروزی نائل گردید وبه نمایش کاراته درایالتهای مختلف این کشور پرداخت.

۱۳- در سال ۱۹۵۳ ميلادی وقتی که مطالعات ماسوتاتسواوياما به اتمام رسيد ماسو تاتسواویاما به ( دان۸) کاراته دست یافت و بار دیگربه آمریکا سفرکرد ودر شهر( شیکاگو ) با یک گاو وحشی مبارزه کرد و با قطع کردن شاخهای گاو چهره محبوب ( شیکاکو ) ودر قاره آمریکا نیز بسیار مشهورشد.

۱۴- در سال ۱۹۵۴ ميلادی ماسوتاتسو اویاما به ژاپن باز گشت تا درفیلم آموزشی در( بوسوچیبا Boso Chiba ) شرکت کند . درهمین سال اولین دوجوی خود را در( می جروتوکیو ) كه اسم اين مدرسه كاراته ( دوجو) بود و سبكش هم ابتدا ( دوجوی اوياما ) ناميده می شد افتتاح نمود. که معلمین این دوجوعبارتند از: « میزوشیما و یاسودا» بودند.

۱۵- در سال  ۱۹۵۵ ميلادی ماسو تاتسو اویاما توسط یک مروج آمریکایی به آمریکا دعوت شد. اوهمچنین به آمریکای جنوبی واروپا سفر کرد و با افراد بسیاری مبارزه کرد. نمایش شکستن بطری نوشابه نزد مردم محبوبیت زیادی یافت. درهمان سال ماسوتاتسو اویاما با یک گاو وحشی در شیکاگو مبارزه کرد که مورد اعتراض کلوپ دوستداران حیوانات قرار گرفت .

۱۶- درسال ۱۹۵۶ ميلادی ماسوتاتسواویاما سفرهای خود را به جنوب آسیا ( اوکیناوا) آغازکرد. هدف او مطالعه روشهای مختلف مبارزه دراین مناطق بود. درهمان سال دوجوی دیگری در پشت دانشگاه ( ریکو) بنام اویاما دوجو( Oyama dojo ) افتتاح نمود که معلمین آن عبارتند : از( میزوشیما . یاسودا . ایشی یاشی . مینای موتو) بودند. این دوجوآغازکیوکوشین کای کان (مرکز کیوکوشین کای) بوده که درآن زمان ماسوتاتسو اویاما  گفت : این واقعا" شروع کیوکوشین است . شروع  کاراته که  با۱۰۰۰( هزار) روزتمرین آغازمی شود و با ۱۰۰۰۰(ده هزار) روزتمرین دریچه ای بسوی اسرار باز می کند .

۱۷- در سال ۱۹۵۷ میلادی ماسوتاتسواویاما به اروپا سفرمی کند ودرمکزیکو بایک گاو وحشی مبارزه می کند وبه دلیل آسیبهای جدی بمدت ۶ ماه در بیمارستان بستری می شود.

۱۸- در سال ۱۹۵۸ میلادی اولین شاخه خارجی کیوکوشین توسط آقای ( بابی لو Bobby lowE) اافتتاح می گردد . (F.B.I) واشنگتن از ماسوتاتسو اویاما برای تعلیم و نمایش کاراته و مدرسه نظامی غرب هم اورا برای تعلیم دعوت بعمل می آورند.

۱۹- درسال ۱۹۵۹ ميلادی اولین دوره مسابقات (هاوائی) برگزارمی گردد که درآن ماسوتاتسو اویاما ضمن ارائه نمایش توجه زیادی به مسئله داوری می پردازد. واولین مدرسه تابستانی در(چیبا) راافتتاح می کند.

۲۰- درسال۱۹۶۰ ميلادی ماسوتاتسو اویاما ۷۲ نمایندگی در ۱۶ کشوراعطاء می کند.

۲۱- در سال ۱۹۶۱ ميلادی دراولین دوره مسابقات اوپن درآمریکای شمالی (Medisen Squre Gardens) ماسوتاتسو اویاما به نقش سرداورتوجه زیادی می نماید.

۲۲- درسال ۱۹۶۳ميلادی هونبوی (باشگاه مادر) کیوکوشین کاراته درمحله (ایکی بوکورو Ikebukuro ) ساخته می شود.

۲۳- درسال۱۹۶۴ ميلادی (ای ساتو  E.Sato ) اولین نخست وزیروبرنده جایزه نوبل. بعنوان رئیس(کانی چوKaicho) کیوکوشین کای کان وماسوتاتسو اویاما بعنوان مدیر(کانچوKancho) برگزیده می شود (I.K.o ) به ثبت می رسد و باشگاه مادر در توکیو بنام ( هونبو) افتتاح وسازمان بین المللی کاراته تاسیس شد.

۲۴- درسال ۱۹۶۵ميلادی اولین تعلیمات زمستانی در( کوه میتسومینه Mount Mitsumine ) برگزارمی گردد . کتاب «  این است کاراته »  درهمان سال منتشروبصورت انجیل کاراته درآمد که ۲۰۰۰۰ تصویر درآن به چاپ رسیده است.

۲۵- درسال ۱۹۶۸ ميلادی کانچوماسوتاتسواویاما برای توسعه کیوکوشین به آمریکا ( هاوایی ). اروپا( انگلیس ) وکشوراردن سفرمی کند ودر همان سال (I.K.0 ) اروپا . خاور میانه. پاسفیک جنوبی افتتاح می گردد . ( لوک هالندرLoek HoIIander ) بعنوان رئیس هونبو ( باشگاه مادر) دراروپا انتخاب می شود. کانچو ماسو تاتسو اویاما تعلیمات خصوصی کیوکوشین را به پادشاه اردن آغاز می کند .

۲۶- درسال ۱۹۶۹ ميلادی کانچوماتسوتاتسو اویاما اولین مسابقات اوپن کیوکوشین وفول کنتاکت را در( توکیو Tokyo ) برنامه ریزی می نماید که ۴۸ نفردراین مسابقات شرکت کردند ونفرات اول تا سوم آقایان: ( یامازاکی . سوانو . هاساگاوا ) از شاگردان کانچو ماسوتاتسو اویاما بودند . درهمان سال هونبو ( باشگاه مادر) درآسیای جنوب شرقی تاسیس شد و کتاب « کاراته پیشرفتهAdvanced Karate » به زبان ژاپنی منتشرگردید.

۲۷- در سال ۱۹۷۱ میلادی کتاب  Karate Baka Ichide  منتشر شد . این کتاب که زندگی کانچوماسوتاتسواویاما را درغالب کمدی تشریح می کند وبه سرعت مقبولیت عمومی می یابد.

۲۸- درسال ۱۹۷۲ ميلادی  کتاب * روح مبارزه (  SpintFightint ) به زبان ژاپنی منتشرمی شود . و کانچو ماسوتاتسو اویاما (Kancho oyama ) (دان۹) را ازهمه شاخه ها دریافت

می  دارد

۲۹- درسال۱۹۷۷ ميلادی کانچو ماسوتاتسو اویاما دراولین دوره مسابقات اوپن فول کنتاکت استرالیا حضور پیداکرد. در همان سال ماهنامه ژاپنی « قویترین کاراته Strogest Karate » منتشرشد.

۳۰- در سال ۱۹۸۱میلادی (H.R.H ) شاهزاده فیضل ازعربستان سعودی برای دیدارخصوصی با کانچو ماسو تاتسو اویاما به هونبو( باشگاه مادر) می رود.

۳۱- درسال۱۹۸۲ ميلادی برگزاری سمیناردردانشگاه ( کیوتو) توسط کانچو ماسوتاتسو اویاما انجام شد.

۳۲- درسال ۱۹۸۳ ميلادی برگزاری جشن بیستمین سال تاسیس کیوکوشین باحضور ۳۰۰۰ (سه هزار) نفرتوسط  کانچو ماسوتاتسو اویاما انجام شد.

۳۳- در سال ۱۹۸۴ میلادی شاهزاده کرون ( Crown ) ازنپال جهت دیدارنمایش وملاقات کانچو ماسوتاتسواویاما به ژاپن سفر کرد .

۳۵- درسال ۱۹۹۴ميلادی با مرگ کانچو ماسوتاتسو اویاما اتحادیه کیوکوشین کاراته نیز مرد وبسیاری از آرزوهای بزرگ این سبک تحقق نیافت. بعد ازمرگ ماسو تاتسواوياما افراد زيادی مدعی رهبری سازمان شدند ماسوتاتسو اوياما شاگردان زيادی را تربيت كرده است كه همگی در حال حاضر از استادان برجسته هنرهای رزمی و كيوكوشين به شمارمی آيند . ماسوتاتسو اوياما قبل از مرگش سازمان جهانی كيوكوشين كای را درتوكيو افتتاح كرد . سازماني كه در۱۲۰۰۰۰( یکصد و بیست هزار) كشور جهان نمايندگی هايی دارد و بيش از ۱۰( ده ) ميليون نفربرای آموزش اين سبك در جهان ثبت نام كرده است. ماسو تاسواوياما ( ۲۶/ AprI/۱۹۹۴ میلادی ) براثر سرطان ريه از دنيا رفت. سرطان ريه اوازموارد عجيب اين بيماری در دنيا بود چون او هيچ گونه اعتيادی به دخانيات نداشت.

     

   http://www.sharefile.ir/uploads/1435510925.jpg         

   

+ نوشته شده توسط شیهان علی قاسم زاده در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و ساعت 14:24 |

                      

      http://www.sharefile.ir/uploads/1435580477.jpg

کانچوهاتسو روياما در سال ۱۹۴۸ درسايتاما واقع درشمال توکيو متولد شد. وی که تحت تأثير محبوبيت روزافزون رزمی کاراته و کشتی گيران معروف در سراسر ژاپن قرار گرفته بود درسن ۱۵ سالگی به ايکبوکورو سفر کرد و به عضويت باشگاه افسانه ای ماس اوياما پيوست. جايی که کيوکوشين کاراته متولد شد. روياما در اين باشگاه که زادگاه کيوکوشين ماس اوياما بود تعليم يافت و يکی از معدود شاگردان سوسای بود که تقريبا از آغاز شکل گيری سازمان اوياما تا زمان مرگ وی در سال ۱۹۹۴ با مرحوم سوسای ارتباط تنگاتنگی داشت و رابطه خود را با وی حفظ کرد.

روياما در سن۲۵ سالگی قهرمان پنجمين دوره مسابقات سراسری کيوکوشين ژاپن شد وبعدها چارلز مارتين آمريکايی را که حدود سي سانتيمتر از وی بلندتر بود در اولين دوره مسابقات کاراته آزاد جهان ( بزرگان کاراته) در سال۱۹۷۵ شکست داد. البته اين قهرمان دست پرورده ماس اوياما در همين دوره مسابقات آزاد در مبارزه نهايی نتوانست به مقام نخست برسد وبا قضاوت داوران مسابقه مجبور شد به مقام دوم بسنده کند ومقام اول را به کاتسوکای ساتو واگذار کند.

روز بعد از اين دوره مسابقات تعدادی از مبارزين براي مداوای صدمات وارده در طول رقابت ها به بيمارستان رفتند و اين درحالی بود که روياما به تمرينات معمول خود پرداخت.

تمام کسانی که امروزه کيوکوشين کاراته را مي شناسند ،‌ مي دانند که اين سبک با «گدان» های قدرتمند شناخته شده است اما خيلی ها نمی دانند اين روياما بود که اين تکنيک را تا اين حد مشهور کرد. در واقع تمام مردم ژاپن شهرت «گدان» را به خاطر روياما می دانند چرا که شاهد مبارزه وی و چارلز مارتين در اولين دوره رقابت های جهاني کاراته بودند وديدند که روياما چگونه حريف خود را با گدان های قوی و پی درپی به زانو درآورد.

                      

http://www.sharefile.ir/uploads/1435522225.jpg

 

+ نوشته شده توسط شیهان علی قاسم زاده در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و ساعت 14:23 |

     

     http://www.sharefile.ir/uploads/1435570872.jpg

هانشی داود دانشفرنماینده سازمان جهانی رئیس سبک کیوکوشین کان کاراته ایران وخاورمیانه کمربند سیاه (دان۷) متولد ۲۴ آذرماه ۱۳۴۴ درشیمران تهران بدنیا آمد. کیوکوشین کای  کان کاراته رادرسال ۱۳۵۸نزد استاد علی اکبر جمالی آغاز نمودودرسال ۱۳۶۴ موفق به کسب کمربند سیاه( دان ۱) ازفدراسیون کاراته ایران شد.

۱- ایشان ازسال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۷ به مدت ۱۳سال عضو تیم ملی کیوکوشین کای کان کاراته بوده و ۲۹عنوان قهرمانی کشوری ، نیروهای مسلح ، بین المللی، آسیایی ، اروپایی در کارنامه درخشان فعالیت ایشان در مدت عضویت در تیم ملی به چشم می خورد.

۲- ۱۰ باربطور مداوم ازسال ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۷قهرمان کشورشدند.

۳-درسال ۱۳۶۹دراولین دوره مسابقات بین المللی تهران به کسب ۲مدال طلا دراوزان ۷۸+ کیلوگرم و وزن آزاد گردید.

۴- درسال ۱۳۷۰ به همراه آقایان مجید حنایی وحسین حسین زاده عضو تیم اعزامی به مسابقات جهانی ژاپن شد.

۵- درسال ۱۳۷۱در مسابقات اروپایی کشور اوکراین موفق به مدال برنز شد. (اولین مدال کسب شده دروزن آزاد برای ایران توسط ایشان بدست آمد.)

۶- درسال ۱۳۷۲ تنها شرکت کننده از ایران در مسابقات سراسری ژاپن با دعوت سوسای اویاما در مسابقات شرکت نمود.

۷- درسال ۱۳۷۲مسابقات آسیایی تهران که مرحوم سوسای اویاما نیز حضور داشتند موفق به کسب مدال نقره( مقام دوم) شد.

۸- در سال  ۱۳۷۴ درمسابقات بین المللی ایران که در چالوس برگزار شد مدال برنز(مقام سوم) این دوره از مسابقات را دروزن آزاد به خود اختصاص داد .

۹- در سال۱۳۷۷ درمسابقات آسیایی کشور گرجستان موفق به کسب مدال نقره (مقام دوم) این مسابقات شد. دراین مسابقات مهم هانشی داود دانشفریکی ازقهرمانان با تکنیک ونامی جهان بنام قربانف روس راشکست داد وبه دلیل آسیب دیدگی نتوانست در فینال مسابقات شرکت کند وسرانجام مقام دوم راکسب کرد.

۱۰- درسال۱۳۷۷ هانشی داود دانشفر با مسابقات قهرمانی خداحافظی نموده وهدایت تیم ملی کیوکوشین کای کان کاراته جمهوری اسلامی ایران رابعنوان سرمربی بمدت ۴ سال بعهده گرفت که حاصل آن قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات برون مرزی وبین المللی ایران ، کویت ، روسیه وکشورآذربایجان بود.

۱۱- درسال ۱۹۹۹ میلادی بعنوان سر مربی تیم درمسابقات جهانی زاپن شرکت داشتند واین تیم بهترین نتیجه تاریخ مسابقات جهانی را بدست آورد.

۱۲- درسال ۱۳۷۹نماینده سازمان جهانی کیو کوشین کای کان ژاپن در کشورمان شد.

۱۳- درسال ۱۳۸۱ پس ازتشکیل سازمان جهانی کیوکوشین کان توسط کانچورویاما که ازقهرمانان ونوابغ کاراته جهان میباشد جزءاولین نمایندگان کیوکوشین کای کان بودند که به سازمان کانچو رویاما پیوستند.

۱۴- ایشان درسال  ۲۰۰۵ میلادی( در سن ۳۹ سالگی ) موفق به دریافت کمربند سیاه( دان۶) ازسازمان جهانی کیوکوشین کان توسط کانچورویاما وهمچنین فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران شدند.

۱۵- حضور درکمپ میتسومینه ژاپن سال۱۳۸۳: « دراواخرسال ۲۰۰۵ میلادی درکمپ جهانی فوکوشیما درکشورژاپن شرکت نمود که درپایان این کمپ درآزمون ارتقاءدرجه که توسط کانچورویاما رئیس سازمان جهانی برگزار گردید موفق به کسب عنوان کیوشی شیهان گردید ومدرک جهانی کیوشی شیهان برای ایشان صادر گردید.» مدرسین این کمپ عبارتند از : « کانچو هاتسو رویاما، فوکوکانچوهیروشیگه ، شیهان اوکازاکی ، شیهان کراماتو واستاد چینی بنام سان لی » بودند.

۱۶- در سال ۱۳۸۵ کیوشی شيهان داود دانشفر از سوی رئيس فدراسيون كاراته جمهوری اسلامی ايران به عنوان سرمربی تيم ملی سبك های آزاد كاراته انتخاب شدند.

 نتايج اين مسابقات:

تيم ملی جمهوری اسلامی ايران ( مقام اول)

تيم ژاپن ( مقام دوم)

تيم كره جنوبی ( مقام سوم)

تيم اوكراين ( مقام چهارم)

تيم ايالات متحده آمريكا (مقام پنجم) كسب اين مقام در كشورمان بازتاب وسيعی داشت.

                  

                       http://www.sharefile.ir/uploads/1435590502.jpg

 

+ نوشته شده توسط شیهان علی قاسم زاده در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و ساعت 14:22 |

                 

            http://www.sharefile.ir/uploads/1435590011.jpg

 

نام : محمد علی 

نام خانوادگی : آبادگر

درجه کمربند : سیاه دان ۶

درجه مربیگری : درجه یک ملی

درجه داوری : درجه ممتاز ملی

سال ۱۳۵۴ : آغاز فعالیت ورزشی در کاراته

سال ۱۳۵۵ : به کاراته کان ذن ریو روی آوردند .

سال ۱۳۵۹ : به کاراته شوتوکان پیوستند .

سال ۱۳۶۳ : از سوی اداره کل تربیت بدنی استان به عنوان رئیس هیئت کاراته بخش کوچصفهان معرفی شدند ۰

سال ۱۳۶۵ : در کلاس مربیگری عملی دانشگاه پلیس شرکت و کیوکوشین کای کاراته را فرا گرفتند ۰

سال ۱۳۶۶ : با موافقت اداره کل تربیت بدنی و هیئت کاراته استان در باشگاه پاس بندر انزلی افتتاح کلاس نمودند .

سال ۱۳۷۲ : دبیر هیئت کاراته استان گیلان منصوب شدند .

سال ۱۳۷۵ : مسئول کمیته بازرسی هیئت کاراته استان گیلان شدند .

سال ۱۳۷۷ : مسئول آشی هارا کاراته استان گیلان شدند .

سال ۱۳۸۰ : مسئول انشین کای کاراته استان گیلان شدند .

سال ۱۳۸۴ : رئیس سبکهای آزاد هیئت کاراته استان گیلان شدند .

سال ۱۳۸۴ : مسئول کیوکوشین کان کاراته استان گیلان شدند .

سال ۱۳۸۹ : کسب مقام اول درمسابقات جهانی( سبکهای آزاد) استانبول ترکیه مورخ

۳۰/جولای/۲۰۱۰

سال ۱۳۸۹ : کسب مقام اول سیزدهمین دوره مسابقات کیوکوشین کان کاراته ( اولین دوره قهرمان قهرمانان ) ششم اسفند ماه سال ۱۳۸۹ - تهران     

سال۱۳۹۰ : کسب مقام اول در مسابقات جهانی ( سمی کنتاکت ) استانبول ترکیه ۹ /می/۲۰۱۱

سال ۱۳۹۲: کسب مقام اول در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سی یکم مرداد و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۲- تهران 

 

http://www.sharefile.ir/uploads/1435539373.jpg

 
کیوشی شیهان محمد علی آبادگردرحال دریافت کاپ قهرمانی ازدست هانشی داوود دانشفردرمسابقات  کشوری (قهرمان قهرمانان ) اسفند ماه /۱۳۸۹
 
                 
       
+ نوشته شده توسط شیهان علی قاسم زاده در شنبه ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ و ساعت 14:20 |


ساخت قالب: kyokushins


ابزار پرش به بالا UPLOAD-آپلود عکس

کد ساعت فلشkyokushins cod

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما